deutsch
 english
 español
 franēais
 hrvatski
 italiano
 latviski
 slovensko

 << republicart

manifesto | manifesto | manifest
republicart Manifesto
Džeralds Raunigs, [07/08 2002]
download pdf

republicart

"Efektivu postmodernistiska republikanisma konceptu nepieciesams definet vide (au milieu) uz globalas masu pieredzes pamata." (Maikls Harts / Antonio Negri)

Republika negrasas parveidot valsts iekartu, cinities pret nacionalas valsts krizi vai padarit to par kadu no supervalstim. Musu izpetes objekts ir konkreta nereprezentativu makslas izpausmju pieredze un it ipasi pret ekonomisko globalizaciju versto kustibu darbiba. Tomer si republikas maksla netiecas ar revolucionaru patosu pasludinat jaunu globalu kopibu. Ta ir veltita eksperimentalam organizacijas formam, kas islaicigi attistas nedrošas mikrosituacijas, izmeginot jaunus pašorganizesanas panemienus un mijiedarbibu ar citiem eksperimentiem. Makslas "organizejosa funkcija" (Valters Benjamins) paver jaunas telpas zonas, kuras parklajas makslinieciska darbiba, politiskais aktivisms un teoriju radisana.


republicart

"Mes pardzivojam daudz radikalaku politizesanos neka jelkad lidz sim, jo ta tiecas izdzest robeµu starp publisko un privato sferu - nevis ar vienotas publiskas telpas iebrukumu privataja sfera, bet gan ar radikali jaunu un at±kirigu politisko telpu vairosanu." (Ernesto Laklo / Santala Mufe)

Publiskais nav ne kada sakotneja substance, ne ari nemainiga teritorija. Svarigi ir nevis pasludinat vai konceptualizet vienu vienigu publisko sferu (kas piederetu tikai priviligetajiem slaniem vai visaptvero±ai megasabiedribai), bet drizak atbilstosi sabiedribas daudzskautnainibai nepartraukti veidot dazadas publiskas sferas: ta ir tadu publisko sferu vairosana, kuras uztveramas nevis statiski, bet drizak ka sadalisanas un emancipesanas centienu rezultati.

Tadas situacijas laika un telpa rada prieksnoteikumus, lai dazadi stavokli varetu mainities vietam, atskirigo attiecinot pret atskirigo. Robezas ir caurlaidigas, un pasas situacijas nav ne ekskluzivi izsledzosas, ne inkluzivi vienadojosas. Tas nozime nevis publisko sferu saskanigu apvieno±anu, bet drizak gan sadursmes rosinosu atversanu. Nevis saliedesanu un pilnigu caurskatamibu, bet drizak gan nemitigu konfliktu, arvien no jauna apstridot dazadas pozicijas. Publika te nav iedomajama paterejosa skatitaja loma; izrades sanemsanai tiek pretstatita atsevisku notikumu radisana un "publiskajaim cilvekam" - daudzveidigas subjektificesanas iespejas.


republicart

Publiska maksla (Public Art) daznedazadas variacijas plauka jau 90. gadu sakuma: lidzdalibas praktizesana, kolektivas makslas formas, jauna zanra publiska maksla, komunikaciju gerilja, konkretas intervences, aktivisms u.tml. tendences makslinieciskajas intereses iezimeja pareju no uztveres jautajumiem uz socialu un politisku darbibu. Islaicigi projekti guva virsroku par objektiem, grupas - par individualiem maksliniekiem un lidzdaliba - par makslas pateresanu.

Kops 90. gadu vidus arvien vairak kritiku sim politiskas makslas norisem parmeta depolitizesanos un pat neoliberalisma ekspansijas atbalstisanu. Pamatojot savu nostaju, vini noradija uz makslas projektu apsaubamo lomu dzentrifikacijas procesos vai valsts socialo strukturu degradacijas apslepsana, so projektu izmantosanu pilsetas tela veidosanai turisma marketinga, spekulesanu ar marginalu temu un grupu atskirigumu, "teviska makslinieka" atgriesanos pa setas durvim. Kritikas vilnis izraisija jutamu reakciju ari meinstrima maksla, atkapsanos uz vecajam teritorijam, atgriesanos pie uztveres problemam.


Tacu tagad atkal verojamas zinamu parmainu zimes. Skiet, ka jaunaja situacija ieguts tas, ka truka 90. gadu norises: ieklausanas plasaka konteksta un saiknes ar sabiedriskam kustibam. Iesaistoties daudzveidigaja cina pret ekonomisko globalizaciju, agrakas intervencu (iejauksanas) makslas formas transformejas un paradas citas. Saja politisko kustibu konteksta maksla no jauna klust publiska. Saistiba ar globalizacijas, robezu un migracijas problematiku rodas apstakli, lai "revolucionara masina, makslinieciska masina un analitiska masina darbotos kopiga sazobe ka viena mehanisma sastavdalas" (Zils Delezs / Felikss Gvatari).

No anglu valodas tulkojusi Kristiana Abele


top

 
All Contents with indicated Authors © by the Authors,
all other Contents © 2002-2004 by www.republicart.net
contact @eipcp.net
EIPCP multilingual webjournal ISSN 1811 - 1696